REGULAMENTUL CAMPANIEI VOYO 12

 • Art. 1 Scopul campaniei

  Societatea, PRO TV S.R.L., persoana juridica romana, avand sediul in Bucuresti, Bdul. Pache Protopopescu nr. 105, parter, camera 101, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti cu nr. J40/24578/1992, cod unic de inregistrare 2835636, atribut fiscal RO, cont IBAN nr. RO06INGB 0001 0001 0309 8918, deschis la ING BANK N.V Amsterdam, Sucursala Bucuresti, denumita in continuare „PRO TV”, organizeaza prezenta campanie ca urmare a intentiei sale de a promova si comercializa Abonamentele VOYO valabile pentru o perioada fixa de 12 luni („Abonament VOYO 12”). Participantii in campanie inteleg ca o perioada de o luna de Abonament VOYO va fi egala cu o perioada de 30 (treizeci) zile calendaristice, calculate de la data platii pretului Abonamentului.

  Principalele obiective ale campaniei sunt: (i) acordarea dreptului utilizatorilor VOYO, care au un cont VOYO, dar care nu au un Abonament activ la data de inceput a campaniei sa achizitioneze un Abonament VOYO 12 in conditiile prezentei campanii si, totodata (ii) promovarea si comercializarea Abonamentului VOYO 12 persoanelor care nu detin un cont VOYO si care isi doresc sa se inregistreze in Serviciul VOYO in vederea accesarii si utilizarii Continutului VOYO.

  Informatii cu privire la campanie pot fi obtinute la adresa de email [email protected].

  Art. 2 Durata campaniei

  Campania se deruleaza in perioada 17 noiembrie 2021 – 17 decembrie 2021, pe teritoriul Romaniei.

  PRO TV isi rezerva dreptul de a modifica datele de incepere si de terminare ale campaniei, fara drept de compensare, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul https://voyo.protv.ro/.

  Art. 3 Conditiile de participare in campanie

  Campania se adreseaza persoanelor care indeplinesc urmatoarele conditii:
  - Au un card bancar valabil la data achizitiei Abonamentului VOYO 12;
  - au implinit varsta de 18 ani la data inceperii campaniei;
  - opteaza pentru achizitionarea Abonamentului VOYO 12 prin intermediul metodei de plata care presupune utilizarea cardului bancar;
  - sunt Utilizatori VOYO care au un cont existent VOYO, dar care, la data de inceput a campaniei, este in statusul Inactiv, respectiv Abonatii care nu au un Abonament VOYO activ la data la care intentioneaza sa achizitioneze Abonamentul VOYO 12; sau
  - sunt persoane interesate sa achizitioneze serviciile VOYO pentru o perioada fixa de 12 luni si care nu detin un cont de Utilizator VOYO sau care nu au un Abonament VOYO activ la data la care intentioneaza sa achizitioneze Abonamentul VOYO 12.

  Art. 4 Modul de desfasurare a campaniei

  Persoanele care indeplinesc criteriile mentionate in art. 3 de mai sus vor accesa adresa https://voyo.protv.ro/cont-nou-premium in vederea achizitionarii Abonamentelor VOYO 12. Pretul Abonamentului VOYO 12 este de 24 (douazecisipatru) euro + TVA, echivalentul a 2 (doi) euro + TVA pentru fiecare luna inclusa in Abonamentul VOYO 12, si se va achita in avans, pentru intreaga perioada de valabilitate a Abonamentului VOYO 12. Prevederile art. 3 din Termenii si Conditiile VOYO sunt aplicabile intocmai.

  Art. 5 Protectia datelor personale

  Prin derularea prezentei campanii PRO TV va prelucra datele personale ale Utilizatorului sau ale persoanelor care achizitioneaza pentru prima data Serviciile VOYO (ex: adresa de e-mail, status cont VOYO, nume titular cont bancar, cont IBAN al utilizatorului) in vederea executarii obligatiilor contractuale ale partilor si a indeplinirii obligatiilor legale ale PRO TV.

  Refuzul unui Utilizator sau a unei persoane de a i se prelucra datele personale in scopurile aici mentionate sau furnizarea incompleta ori incorecta a acestora indreptatesc PRO TV sa refuze sau sa anuleze vanzarea Abonamentelor VOYO 12 realizate in baza prezentei campanii.

  PRO TV se obliga sa respecte legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pe durata campaniei. Datele personale aici indicate vor fi stocate de PRO TV pe intreaga perioada de derulare a prezentei campanii si a relatiei contractuale cu Utilizatorii, respectiv pentru o perioada de cel mult 5 ani, incepand cu data incheierii situatiilor financiare aferente anului fiscal in care a fost realizata ultima plata a abonamentului VOYO sau 5 ani de la data dezactivarii/stergerii contului VOYO, oricare dintre aceste date se va implini ultima.

  PRO TV se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale persoanele care participa in campanie si sa le utilizeze conform prezentului regulament si legislatiei in vigoare.

  In conformitate cu legislatia privind protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora, utilizatorii care au urmatoarele drepturi:
  (i) dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate;
  (ii) dreptul de a solicita PRO TV rectificarea datelor cu caracter personal;
  (iii) dreptul de a solicita PRO TV ștergerea datelor cu caracter personal atunci cand acestea nu mai sunt necesare in scopul organizarii și desfașurarii campaniei;
  (iv) dreptul de a solicita PRO TV restricționarea prelucrarii;
  (v) dreptul de a solicita PRO TV transmiterea datelor cu caracter personal care ii privesc intr-un format structurat, utilizat in mod curent și care poate fi citit automat;
  (vi) dreptul de a se opune prelucrarii, inclusive celor efectuate in scopuri de marketing;

  Persoanele interesate pot contacta PRO TV in legatura cu oricare dintre drepturile lor mentionate mai sus sau pot inainta o plangere in legatura cu modul in care PRO TV utilizeaza datele cu caracter personal printr-o la cererea scrisa a participantilor, datata si semnata, expediata pe adresa sediului social a PRO TV indicata in prezentul regulament sau printr-o cerere scrisa trimisa la adresa de e-mail: [email protected].

  Pentru mai multe detalii despre prelucrarea si protectia datelor personale de catre PRO TV, utilizatorii pot consulta Politica de Confidentialitate a PRO TV, disponibila la adresa http://www.protv.ro/confidentialitate.

  Art. 6 Publicarea regulamentului

  Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul va fi disponibil gratuit oricarui solicitant pe site-ul https://voyo.protv.ro/ incepand cu data de 17.11.2021.

  Participarea la aceasta campanie din partea persoanelor interesate implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului regulament.

  PRO TV isi rezerva dreptul de a inceta prezenta campanie in orice moment.

  PRO TV isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament orice modificare fiind valabila de la data publicarii sale pe site-ul https://voyo.protv.ro/.

  Art. 7 Litigii

  In cazul unor litigii aparute intre PRO TV si persoanele care vor participa in campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca solutionarea amiabila a diferendelor nu este posibila partile vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente din raza teritoriala a sediului social al PRO TV.

  Persoanele interesate participante in campanie declara in mod expres ca au citit si inteles regulamentul, acceptand termenii acestuia si conditiile de participare in cadrul campaniei.